Klachtenregeling en Privacyreglement

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat uw fysiotherapeut er alles aan doet om de behandeling en het contact met u zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Indien u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit het beste direct kenbaar maken aan uw eigen therapeut. Wellicht kunt u samen tot een oplossing komen. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u eventueel contact opnemen met één van de praktijkeigenaren.

Hebt u een klacht over uw fysiotherapeut, en lukt het niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Uw klacht wordt dan door een onafhankelijke commissie behandeld.

Hoe deze procedure in zijn werk gaat staat beschreven op www.defysiotherapeut.com

Wij willen benadrukken dat een klacht door ons niet gezien wordt als een bedreiging, maar als een kans onze service en dienstverlening verder te verbeteren.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

REGLEMENT

  • Uiteraard gaat de fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.
  • Onderstaand is het reglement weergegeven:
  • Behalve uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u uw fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Wanneer het voor (wetenschappelijk) onderzoek van belang is dat gegevens wél tot personen herleidbaar zijn, zullen deze pas mogen worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer de cliënt daarvoor toestemming heeft verleend.
  • Nadat een cliënt uitbehandeld is, worden de gegevens 10 jaar lang zodanig gearchiveerd, dat alleen de hierboven genoemde beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken. Zie daarvoor de praktijkbrochure e/o de klachtenregeling